Algemene voorwaarden

 

1. Al de hierbij opgesomde voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2. De eventueel voorziene leveringstermijn is enkel ten indicatieve titel vermeld en is niet van strikte toepassing. De koper kan in geen geval het niet respecteren van de leveringstermijn opwerpen om schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij DE VERKOPER meer dan 15 dagen in gebreke zou blijven een verklaring aan de koper te verschaffen nadat de koper DE VERKOPER bij aangetekende brief in gebreke zou hebben gesteld omtrent het niet respecteren van de voorziene leveringstermijn. 

3. De verkoper kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd, vertraagd of bemoeilijkt door factoren die buiten zijn controle liggen zoals overmacht, brand, staking, lock-out, optreden van de overheid e.d. (niet-limitatieve opsomming) 

4. Eventuele klachten betreffende de levering moeten de verkoper schriftelijk bereiken binnen de 24 uren na de levering van de diepvriesproducten. In elk geval is de eventuele aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot maximum het factuurbedrag van het ondeugdelijke product. In elk geval zijn klachten die bij de VERKOPER toekomen later dan 1 maand na de levering of 1 maand na doorverkoop door de koper onontvankelijk. DE VERKOPER houdt zich het recht voor het ondeugdelijk product te vervangen.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen. Op de betalingen mogen geen kortingen of kosten worden afgehouden.

6. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag de verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding als schadebeding verschuldigd ten belope van 10% op het verschuldigde saldo met een minimum van 250 euro.

7. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen te weigeren of stop te zetten. Tevens behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

8. De door DE VERKOPER geleverde goederen blijven eigendom van DE VERKOPER zolang deze niet integraal betaald zijn. DE VERKOPER kan op elk ogenblik de goederen revindiceren. De vordering hiertoe wordt aan de koper bij gewone brief of bij faxbericht kenbaar gemaakt. DE VERKOPER behoudt zich het recht voor integrale betaling van de goederen te eisen. In geval van terugontvangst van de goederen door DE VERKOPER en voor zover deze goederen objectief nog in goede staat worden bevonden, bekomt de koper de betaalde prijs terug onder aftrek van: (1) de winstderving forfaitair begroot op 15% van de verkoopprijs (incl. BTW), (2) de schadevergoeding voor extra beheers- en administratiekosten forfaitair begroot op 5% van de verkoopprijs (incl. BTW). Elk risico betreffende de goederen valt ten laste van de koper vanaf het ogenblik dat deze goederen de magazijnen van DE VERKOPER verlaten, ook al zou overeengekomen zijn dat verzendings-, transport- en verzekeringskosten ten laste vallen van DE VERKOPER. Manco’s en beschadigde coll i ’s dienen op straffe van verlies van rechten voor de koper, op de  transportdocumenten te worden vermeld.

9. In België zijn de prijzen van DE VERKOPER behoudens strijdige vermelding, exclusief leverings-, transport- en verzekeringskosten en exclusief BTW.

10. Elke annulering van een bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding door DE VERKOPER. In dergelijk geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het gefactureerde bedrag (incl. BTW) verschuldigd, te vermeerderen met de eventuele verzendings- en terugnamekosten.

11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht en alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge. “DE VERKOPER is ook gemachtigd zijn vordering in te leiden voor de rechter die wordt aangewezen in art. 624, 1°,2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.”

12. In geval van interpretatieproblemen omtrent deze algemene voorwaarden, primeert de Nederlandstalige versie.